Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Το ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ είναι χαμηλότερο απ' ό,τι το 1995

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*

ΣΤΑ μέσα Δεκεμβρίου η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, η Eurostat, έδωσε στη δημοσιότητα συγκριτικά στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) των κρατών - μελών της ΕΕ με τον μέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του συνόλου των μελών της =100 για τα έτη 2008, 2009 και 2010. Στοιχεία για τα προηγούμενα έτη για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ υπάρχουν στη βάση δεδομένων της Eurostat μέχρι και το 1995 και στοιχεία για εκτιμήσεις το έτος 2011 στη φθινοπωρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της φθινοπωρινής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βάσης δεδομένων της Eurostat, εξετάζουμε στο άρθρο αυτό τη μεταβολή του εκτιμώμενου κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ το 2011 σε σχέση με εκείνο του 1995 τόσο σε ΜΑΔ όσο και με τον μέσο όρο του συνόλου τους (ΕΕ27) =100 και τα δύο έτη.

Στην 1η στήλη του Πίνακα που ακολουθεί δίνεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ των κρατών-μελών και της ΕΕ27 το έτος 1995, στη 2η το 2011 και στην 3η η ποσοστιαία μεταβολή του το 2011 σε σχέση με το 1995. Στις τρεις επόμενες στήλες δίνονται τα ίδια στοιχεία, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ της ΕΕ27 =100. Στον Πίνακα αυτό δίνονται πρώτα τα 15 κράτη-παλαιά μέλη της ΕΕ και στη συνέχεια εκείνα που μπήκαν σ'Α αυτήν αργότερα (με τελευταίες τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το 2007).

Από την 3η στήλη του Πίνακα αυτού φαίνεται ότι το 2011 σε σχέση με το 1995 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ αυξήθηκε. Πιο συγκεκριμένα:
-    Τις πρώτες 7 θέσεις με τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης κατέχουν τα κράτη που εισήλθαν στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια, με πρώτα αυτά της Βαλτικής (κατά σειρά Εσθονία, Λιθουανία και Λετονία). Οι μεγάλες αυτές αυξήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ των κρατών αυτών το 1995 ήταν, όπως φαίνεται από την 1η στήλη του Πίνακα, χαμηλότερο από το μισό του μέσου όρου της ΕΕ27.
-    Από τα κράτη-παλαιά μέλη της ΕΕ η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Ιρλανδία και στο Λουξεμβούργο (πάνω από διπλασιασμός). Η Ελλάδα κατείχε την 20ή θέση σε ό,τι αφορά την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ δεδομένου ότι η αύξησή του ήταν χαμηλότερη από εκείνη του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ27 ως συνόλου.
Όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενα άρθρα μας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ εξαρτάται από τρεις παράγοντες: το συνολικό ΑΕΠ σε ευρώ, τον πληθυσμό και τον συντελεστή μετατροπής του από ευρώ σε ΜΑΔ (ο συντελεστής αυτός δείχνει τη σχέση τιμών καταναλωτή σε μια χώρα για ένα «καλάθι» αγαθών και υπηρεσιών με τις μέσες τιμές του ίδιου «καλαθιού» στην ΕΕ ως σύνολο). Η αύξηση του ΑΕΠ σε ευρώ επιδρά θετικά και η αύξηση του πληθυσμού αρνητικά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ. Η αύξηση του συντελεστή μετατροπής στα κράτη που η τιμή του είναι κάτω από τη μονάδα επιδρά αρνητικά και στα κράτη στα οποία η τιμή του είναι πάνω από τη μονάδα θετικά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ.
Από τη διερεύνηση της επίδρασης της μεταβολής των τριών αυτών παραγόντων στη μεταβολή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ των 27 κρατών-πρώτων μελών της ΕΕ στο διάστημα 1995-2011 διαπιστώσαμε ότι, όταν εξετάζονται:
-    Και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ κυρίαρχος είναι ο ρόλος της αύξησης του ΑΕΠ σε ευρώ σε τρέχουσες τιμές (γύρω στο 94%), ο ρόλος της μεταβολής του συντελεστή μετατροπής περιορίζεται στο 6%, ενώ εκείνος της μεταβολής του πληθυσμού είναι μηδαμινός.
-    Τα 15 κράτη-παλαιά μέλη της ΕΕ ο ρόλος της αύξησης του ΑΕΠ σε ευρώ σε τρέχουσες τιμές είναι πολύ σημαντικός (γύρω στο 63%), ο ρόλος του συντελεστή μετατροπής γύρω στο 23% και ο ρόλος του πληθυσμού στο 14%.
-    Τα 12 κράτη-νεότερα μέλη της ΕΕ, ο ρόλος της αύξησης ΑΕΠ είναι γύρω στο 82%, του συντελεστή μετατροπής γύρω στο 17% και του πληθυσμού πολύ μικρός.
Από την 6η στήλη του Πίνακα φαίνεται ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ με τον μέσο της ΕΕ27 =100 αυξήθηκε σε 19 κράτη και μειώθηκε σε 8. Πιο συγκεκριμένα:
-    Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στα ίδια κράτη στα οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση σε ΜΑΔ (με την ίδια σειρά), ενώ
-    η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Ιταλία και ακολουθούν, σε απόσταση, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Γερμανία. Η μικρότερη μείωση σημειώθηκε στην Ελλάδα.
Εξαιτίας των διαφορετικών ρυθμών μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ με την ΕΕ27=100 σημειώθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις στη σειρά των κρατών-μελών της ΕΕ27 το 2011 σε σχέση με το 1995. Η θέση, ανάμεσα στα 27 κράτη, 9 κρατών βελτιώθηκε, 6 παρέμεινε αμετάβλητη και 12 χειροτέρευσε. Πιο συγκεκριμένα:
-    Τα κράτη στα οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη βελτίωση θέσης ήταν: η Ιρλανδία από τη 12η θέση το 1995 στην 4η το 2011, η Ολλανδία από την 7η στη 2η, η Σλοβενία από τη 19η στη 15η, η Φινλανδία από την 11η στην 9η και η Λετονία από την 27η στην 25η.
-    Τα κράτη στα οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη χειροτέρευση θέσης ήταν: η Ιταλία από την 8η το 1995 στη 12η το 2011, το Βέλγιο από την 4η στην 8η, η Ουγγαρία από την 20ή στην 23η, η Πορτογαλία από τη 17η στη 19η, η Ελλάδα από τη 16η στη 18η και η Γερμανία πό την 5η στην 7η.
Το 2011 σε σχέση με το 1995 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ με την ΕΕ27=100 ήταν υψηλότερο σε 19 κράτη και χαμηλότερο σε 8. Τα κράτη αυτά, κατά σειρά ύψους του κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους σε ΜΑΔ με την ΕΕ27=100 το 2011, ήταν: Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα και Ελλάδα, η οποία είχε και το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ ανάμεσα στα κράτη αυτά.
Σε ό,τι αφορά το ύψος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ, η χώρα μας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ27 κατείχε:
-    Το 1995 τη 16η θέση και το 2011 κατέβηκε στη 18η. Το 1995 υψηλότερη θέση από τη χώρα μας κατείχαν 13 κράτη-παλαιά μέλη της ΕΕ και 2 από τα νεότερα (κατά σειρά Κύπρος και Μάλτα).
-    Το 2011 υψηλότερη θέση από τη χώρα μας κατείχαν πάλι τα 13 κράτη-παλαιά μέλη της ΕΕ και 3 από τα νεότερα (κατά σειρά Κύπρος, Σλοβενία και Μάλτα).
-    Το μόνο από τα κράτη-παλαιά μέλη της ΕΕ το οποίο, τόσο το 1995 όσο και το 2011, είχε χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ με την ΕΕ27=100 ήταν η Πορτογαλία, η οποία το 1995 κατείχε τη 17η θέση και το 2011 τη 19η.
________
*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι τέως: αντιπρόεδρος
 της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

http://www.express.gr/news/finance/572684oz_20120305572684.php3

Δεν υπάρχουν σχόλια: