Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Η φορολόγηση της εργασίας αυξάνεται συνεχώς επί 10 χρόνια

Τα νέα βάρη για τους εργαζόμενους, που προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, έρχονται να προστεθούν στη συνεχώς αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας την τελευταία 10ετία, καθώς η συμμετοχή της στα συνολικά φορολογικά έσοδα αυξήθηκε κατά 5,9 εκατοστιαίες μονάδες.

Η αύξηση των φορολογικών βαρών για τους εργαζομένους που κλείνουν τις τρύπες και πληρώνουν τα σπασμένα της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και της διάλυσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αποδεικνύεται με αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αριθμούς που παρατίθενται στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος:

* Η συμμετοχή της φορολόγησης της εργασίας στο σύνολο των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,9 εκατοστιαίες μονάδες από το έτος 2000, ενώ στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα και στη Ε.Ε. των 27 κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα.

Η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας αντανακλάται και στην αύξηση του μέσου πραγματικού φορολογικού συντελεστή κατά 1 εκατοστιαία μονάδα από το 2000, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 35,5% το 2007, παρά τη μείωση των ανώτατων φορολογικών συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος από 45% το 2000 σε 40% το 2007. Αντίθετα, στη ζώνη του ευρώ η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας μειώθηκε κατά 0,3 εκατοστιαία μονάδα φθάνοντας στο 34,3% και στην Ε.Ε. των 27 μειώθηκε κατά 1,5 εκατ. μονάδα, φθάνοντας σε 34,4% το 2007.

* Τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση διαμορφώθηκαν στο 40,6% του ΑΕΠ το 2008, δηλαδή πολύ χαμηλότερα από το 44,6% του ΑΕΠ που αποτελεί τον μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ και το 44,8% του ΑΕΠ στην Ε.Ε. των 27. Αντίστοιχη είναι η απόκλιση για όλη την περίοδο 1998-2008.

Η απόκλιση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην εξέλιξη των φορολογικών εσόδων (άμεσων και έμμεσων φόρων), τα οποία ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Από 22,3% του ΑΕΠ το 1999 περιορίστηκαν στο 19,8% του ΑΕΠ το 2008, ενώ η απόκλισή τους από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους έχει αυξηθεί σημαντικά μετά το 2003 και κυμαίνεται περίπου στις 5 εκατοστιαίες μονάδες.

12,1% οι έμμεσοι φόροι το 2008

* Οι έμμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στο 12,1% το ΑΕΠ το 2008, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στη ζώνη του ευρώ ήταν 12,9% του ΑΕΠ και στην Ε.Ε.-27 ήταν 13%.

Παρά την αύξηση του ΦΠΑ το 2005 καθώς και άλλων έμμεσων φόρων, οι έμμεσοι φόροι εξακολουθούν να αποδίδουν πολύ χαμηλότερα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα «γεγονός που σχετίζεται και με την εκτεταμένη φοροδιαφυγή...»

* Η αδικία του φορολογικού συστήματος φαίνεται κυρίως από την απόδοση των άμεσων φόρων. Η Εκθεση της Τραπέζης Ελλάδος αναφέρει: «Οι άμεσοι φόροι ως ποσοστό του ΑΕΠ απέχουν πάρα πολύ από τα αντίστοιχα δεδομένα στην Ε.Ε. Το 2008 στην Ελλάδα τα έσοδα από άμεσους φόρους διαμορφώθηκαν στο 7,7% του ΑΕΠ, ενώ στη ζώνη του ευρώ ήταν στο 12,2%. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην Ελλάδα η απόδοση των έμμεσων φόρων είναι μεγαλύτερη από εκείνη των άμεσων φόρων. Η σχέση τους διαμορφώνεται στο 1,56 το 2008. Αντίθετα, στη ζώνη του ευρώ η σχέση είναι 1,1%. Το γεγονός καταδεικνύει τη μικρή απόδοση της άμεσης φορολογίας στην Ελλάδα».

* Η χαμηλή απόδοση των άμεσων φόρων οφείλεται στο ότι η φορολογία των φυσικών προσώπων αποδίδει πολύ λιγότερα έσοδα από ό,τι στην Ε.Ε. Το 2007 τα έσοδα από φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα ανήλθαν σε 4,7% του ΑΕΠ, έναντι 8,9% στην ευρωζώνη. Η αμετάβλητη εικόνα των εσόδων από τη φορολογία φυσικών προσώπων από το 2005 και έπειτα (παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης) αποδίδεται κυρίως στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, κυρίως των αυτοαπασχολουμένων, παρά την ελαφρά μείωση των φορολογικών συντελεστών.

2,6% από νομικά πρόσωπα

* Η χαμηλή απόδοση των άμεσων φόρων οφείλεται και στα χαμηλά έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.

Το 2007 τα έσοδα ανήλθαν στο 2,6% του ΑΕΠ έναντι 2,9% στη ζώνη του ευρώ. Σ' αυτό συνέβαλε η δραστική μείωση των φορολογικών συντελεστών από 40% το 2000 σε 25% το 2008.

* Οι πραγματικές (πράγματι καταβαλλόμενες) ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα υπολείπονται σημαντικά των μέσων ευρωπαϊκών επιπέδων, αν και η απόκλιση βαίνει μειούμενη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια (λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και της αύξησης της απασχόλησης) με εξαίρεση την περίοδο 2004-2006.

Το 2008 διαμορφώθηκαν στο 12,3% του ΑΕΠ, όταν στη ζώνη του ευρώ ήταν 14,2% του ΑΕΠ, απόκλιση που αντανακλά την εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή, ειδικά όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους.

Συμπερασματικά, στην Εκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος επισημαίνεται:

* «Το γεγονός ότι τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερα από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους υποδηλώνει την ανάγκη διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, ιδίως όσον αφορά τους άμεσους αλλά και τους έμμεσους φόρους».

http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=145742

Δεν υπάρχουν σχόλια: